Amdanom Ni

Ynglŷn â’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol a diduedd yn rhad ac am ddim i bob rhiant a gofalwr plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac yn cynnig y cyngor, yr wybodaeth a’r arweiniad sydd eu hangen er mwyn i chi wneud y dewisiadau cywir ar gyfer eich plentyn. Bydd eich ysgol a’ch awdurdod lleol hefyd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am sut i gysylltu â’ch Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni lleol. Rhoddir cymorth i deuluoedd hefyd drwy linell gymorth (neu’r wefan hon, sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor i rieni).

Mae’r gwasanaethau a gynigir gan y ‘ Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni ‘ yn cynnwys:

 • Gwybodaeth, cyngor a chymorth cyfrinachol a chywir.
 • Clust i wrando a chyfle i deuluoedd gael sgwrs.
 • Help i gael mynediad at ystod eang o wasanaethau cynhaliol.
 • Help ymarferol i ddelio â llythyrau, llenwi ffurflenni a deall adroddiadau proffesiynol.
 • Cymorth parhaus ar adegau anodd.
 • Cymorth i wneud penderfyniadau gwybodus am ysgolion a lleoliadau addysgol eraill. (Gan gynnwys cymorth i ymdrin â materion Anghenion Dysgu Ychwanegol sy’n ymwneud ag iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau eraill).
 • Cefnogaeth er mwyn cynnal perthynas waith dda gyda’r gweithwyr proffesiynol perthnasol. Cymorth i ddatblygu arferion gwaith da gyda rhieni/gofalwyr.
 • Helpu teuluoedd i chwarae rhan weithredol a gwerthfawr yn addysg a datblygiad eu plentyn: rhoi llais i deuluoedd.

Gallwn eich helpu drwy:

 • Ffôn neu e-bost;
 • Llythyrau a gwybodaeth ysgrifenedig;
 • Trefnu ymweliad â’r cartref os yw hynny’n briodol;
 • Cefnogaeth mewn cyfarfodydd.

Gall rhieni gymryd rhan yn y bartneriaeth hon drwy:

 • siarad â phennaeth neu Gydlynydd ADY (CADY) eu hysgol leol (a fydd hefyd yn gallu rhoi manylion cyswllt y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni lleol);
 • neu gysylltu â’u hawdurdod lleol (drwy’r dolenni isod)

Beth allwch chi ei ddisgwyl yma:

 • Gwybodaeth am blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol – ADY
 • Y cymorth i rieni sydd ar gael i chi.
 • Gwybodaeth am grwpiau a gwasanaethau cymorth yn eich ardal chi.
 • Esboniad syml o’r prosesau addysgol ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Gwybodaeth am anghenion dysgu ychwanegol
 • Cyngor a chymorth am ffurflenni a dogfennau ysgrifenedig
 • Gwybodaeth am y gwahanol ffyrdd y gallwn ni eich cefnogi chi

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â grŵp cymorth i rieni eich awdurdod lleol.

Llinellau cymorthAwdurdodau Lleol

Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni Sir Benfro

Ffôn
(01437) 776354
Dydd Llun - Dydd Gwener
9yb-5yp
E-bost
pps@pembrokeshire.gov.uk

Gwasanaethau Partneriaeth RhieniSir Gaerfyrddin

Ffôn
(01267) 246466
Dydd Llun - Dydd Gwener
9yb-5yp
E-bost
alnidepartment@carmarthenshire.gov.uk

Adran AAA/ADY Ceredigion

Ffôn
(01970) 633711
Dydd Llun - Dydd Gwener
9yb-5yp
E-bost
sen@ceredigion.gov.uk

Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni Castell-nedd Port Talbot

Ffôn
(01639) 686868
Dydd Llun - Dydd Gwener
9yb-5yp
E-bost
education@npt.gov.uk

Adran ADY Powys

Ffôn
(01597) 826437
Dydd Llun - Dydd Gwener
9yb-5yp
E-bost
alndepartment@powys.gov.uk

Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni Abertawe

Ffôn
(01792) 635700
Dydd Llun - Dydd Gwener
9yb-5yp
E-bost
access.information@swansea.gov.uk


FfurflenGysylltu

Font Resize
Contrast