Choosing a School for Your Child

Weithiau gall dewis lleoliad ar gyfer eich plentyn neu berson ifanc fod yn un o'r pethau anoddaf y bydd yn rhaid ichi ei wneud. Y tymor ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn bum mlwydd oed mae rheidrwydd cyfreithiol arnoch i sicrhau bod eich plentyn yn cael addysg briodol. Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth er mwyn eich helpu chi.

Choosing a Setting for a Child or young person with Additional Learning Needs (ALN)

Choosing a setting for your child or young person can sometimes be one of the hardest things you will have to do. The term after your child turns five years old you are legally obliged to ensure your child gets an appropriate education.

The majority of children will receive their education in their local catchment setting. All settings must make adjustments to help children with Additional Learning Needs to be able to access the curriculum.

Sometimes, children might need to go to a specialist setting. This will be decided at a Placement Panel informed by people working with the child. Your wishes and feelings will be really important as part of ensuring your child’s placement is the most appropriate.

One of the questions we are most frequently asked is:
“How do I know that I’m choosing the right setting for my child?”

The answer is that you probably won’t know until you have found out more and have a look. Below are a number of things you might want to think about (or ask about) when you are looking at schools, to help you make your decision.

This question is usually closely followed by: “Can you recommend a setting?”

Parents must make their own decisions in choosing a school, though there is lots of information and advice professionals and parent partnership services can offer.

Dod o hyd i leoliad sy’n addas ar gyfer eich plentyn:

 • Gallwch ddechrau drwy edrych ar-lein am ysgolion sy’n agos atoch chi. Bydd gwefan eich Awdurdod Lleol yn darparu rhestrau o leoliadau lleol, y ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig a gwybodaeth am dderbyn disgyblion (er bod y canllawiau hyn yn cyfeirio at ysgolion a gynhelir, mae gwefannau llawer o Awdurdodau Lleol hefyd â gwybodaeth a dolenni i leoliadau annibynnol yn eu hardal)
 • Ymweld ag o leiaf dau leoliad, fel bod gennych rywbeth i’w gymharu
 • Oes gan y lleoliad eisoes bopeth sydd ei angen ar eich plentyn neu a ellid eu datblygu?
 • Ceisiwch gadw meddwl agored hyd nes y byddwch wedi ystyried y posibiliadau i gyd ac wedi siarad â’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’ch plentyn
 • Siaradwch gyda’r athrawon arbenigol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol neu’r Seicolegydd Addysg neu’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch plentyn.
 • Gwnewch restr o’r holl bethau sy’n bwysig i chi ac i’ch plentyn. Bydd hyn yn eich helpu i ofyn y cwestiynau iawn. Gweler y rhestr wirio (isod), er enghraifft.
 • Gofynnwch am brosbectws neu lyfryn yr ysgol (neu chwiliwch am gopi ar-lein)
 • Edrychwch ar y we am adroddiad diweddaraf Estyn am yr ysgol.
 • Ewch ag unrhyw wybodaeth berthnasol am anghenion ychwanegol eich plentyn neu berson ifanc gyda chi.
 • Meddyliwch yn ofalus a ydych am fynd â’ch plentyn gyda chi ar yr ymweliad cyntaf (gallech drafod hyn gyda’r lleoliad neu â gweithiwr proffesiynol arall).
 • Penderfynwch os ydych am i fynd â rhywun gyda chi, fel ffrind neu berthynas. Gallant fod o help wrth drafod eich argraffiadau ar ôl eich ymweliad.
 • Gofynnwch am daith o gwmpas y lleoliad. Byddwch yn cael gwell teimlad o’r lle os wnewch chi hyn pan fydd y plant yno.

Dyma rai cwestiynau y gallech eu gofyn. Byddwch chi’n meddwl am bethau eraill sy’n bwysig i chi a’ch teulu. Os ydych yn mynd i ymweld â mwy nag un ysgol, efallai y byddwch am wneud ychydig o nodiadau i’ch helpu i gofio:

 • Faint o ddisgyblion fyddai yn nosbarth fy mhlentyn?
 • Beth fydd yr ysgol yn ei wneud er mwyn gwneud yn siŵr bod y staff i gyd yn ymwybodol o anghenion penodol fy mhlentyn?
 • Sut mae’r ysgol yn trefnu cymorth ychwanegol ar gyfer plant sydd ei angen?
 • Sut byddaf yn cael fy nghynnwys yn y broses o gynllunio ar gyfer anghenion fy mhlentyn ac adolygu ei gynnydd?
 • Sut bydd y plant eraill yn eu helpu i ddeall anghenion fy mhlentyn?
 • Sut bydd fy mhlentyn yn cael ei helpu i setlo yn yr ysgol a gwneud ffrindiau?
 • Sut byddaf i’n cael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol?
 • Sut mae’r ysgol yn helpu plant i ddysgu sut i ymddwyn?
 • Sut mae’r ysgol yn delio â bwlio?
 • Sut bydd yr ysgol yn sicrhau bod fy mhlentyn yn cael cyfle i gymryd rhan ym mhob agwedd o’r cwricwlwm a gweithgareddau allgyrsiol (megis clybiau amser cinio ac ar ôl ysgol a gwibdeithiau)?

Cofiwch, gall eich profiadau chi o’r ysgol effeithio ar y ffordd yr ydych yn gweld yr ysgol. Ceisiwch roi teimladau hyn o’r neilltu ac edrych ar yr ysgol o safbwynt eich plentyn.

Pan fyddwch wedi penderfynu pa ysgol yr ydych yn ei ffafrio, mae’n bryd gwneud cais am le. Os nad oes gennych ffurflen gais, cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol i ofyn am un. Bydd yr Awdurdod Lleol hefyd yn gallu trafod polisïau lleol, canllawiau a rhoi gwybodaeth a chymorth i’r rhai hynny sydd wedi symud i’r ardal yn ddiweddar.

Cyn cyflwyno eich cais, mae’n bwysig iawn darllen meini prawf derbyn yr ysgol; mae gan wahanol ysgolion wahanol feini prawf. Os yw’r ysgol sydd gennych chi ddiddordeb ynddi yn ysgol boblogaidd, bydd y meini prawf derbyn yn rhoi syniad realistig i chi o siawns eich plentyn o gael lle yno. (Dylai’r meini prawf hyn fod ar gael ym mhrosbectws yr ysgol neu drwy gysylltu â’r Awdurdod Lleol).

Bydd Anghenion Dysgu Ychwanegol plant yn cael eu diwallu mewn ysgolion neu leoliadau prif ffrwd fel arfer. Ond efallai y bydd rhai plant a phobl ifanc angen mwy o gefnogaeth nag y gellir ei darparu mewn ysgol briff ffrwd. Mae nifer o ganolfannau arbenigol ynghlwm ag ysgolion Cyfnod Sylfaen, ysgolion iau, cynradd ac uwchradd prif ffrwd i gefnogi disgyblion sydd ag anghenion cymhleth. Hefyd, mae yna ysgolion arbennig sy’n darparu ar gyfer y disgyblion hynny sydd angen cymorth arbenigol dwys.

Font Resize
Contrast