How to Resolve Your Concerns

Mae gan rieni a gofalwyr rôl bwysig yn y bartneriaeth rhwng ysgolion a gweithwyr proffesiynol a’u plentyn/person ifanc. Gellir datrys llawer o broblemau’n anffurfiol drwy siarad â’r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siwr eich bod wedi rhannu’ch pryderon. Yn yr adran hon, ceir gwybodaeth ac arweiniad am y gwahanol fathau o bryderon, a sut mae eu datrys.

How to resolve your concerns

Many problems can be solved informally by talking to the teachers at your child‘s school. Before taking further action, make sure that you have shared your concerns. This section offers information and guidance on different types of concerns.

If you are concerned about the progress your child is making at school, you should first talk to the class teacher. You can do this by asking to have a chat before or after school, a phone call or an email. If your child has Additional Learning Needs you could also talk to your Additional Learning Needs Coordinator (ALNCo). You may also talk to the Head Teacher.

If your concerns relate to the support your child is getting, you can ask to see the school’s policy on Additional Learning Needs (ALN).

The Local Authorities Parent Partnership Service will be able to provide you with appropriate, local and impartial advice and support- see your local area (at the bottom of this page) for more information

A phone call may reassure you about an issue concerning the Local Authority. If not, then put your concerns in writing.

The Parent Guide for Resolving Problems

“Rwy’n anghytuno gydag ysgol fy mhlentyn ynglŷn â’r cymorth a roir gan yr Ysgol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol”

Pwy All Fy Helpu i?

Gellir datrys llawer o broblemau’n anffurfiol drwy siarad â’r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siwr eich bod wedi rhannu’ch pryderon.

 • Mae gan bob ysgol a lleoliad blynyddoedd cynnar athro neu athrawes sy’n gyfrifol yn benodol am blant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac anableddau. Enw’r sawl hwn fel arfer yw’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Yn ogystal â rhannu’ch pryderon gydag athro neu athrawes ddosbarth eich plentyn, dylech ofyn am siarad â’r CADY.
 • Gallwch hefyd rannu eich pryderon gyda’r pennaeth.
 • Efallai y bydd gan y lleoliad/ysgol rywun sydd â’r swydd benodol o gefnogi rhieni. Efallai mai Gweithiwr Teulu, Ymgynghorydd Cymorth Rhieni neu rywbeth tebyg fydd enw’r swydd.
 • Bydd gan y lleoliad/ysgol hefyd Riant Lywodraethwyr a Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Anghenion Dysgu Ychwanegol yn benodol a gallwch ofyn am siarad â’r rhain os nad ydych yn hapus ar ôl rhannu’ch pryderon gydag athrawon a’r pennaeth.

Pa Gymorth Arall y Gallaf ei Gael?

 • Gallwch ofyn am gopi o bolisi Anghenion Dysgu Ychwanegol y lleoliad/ysgol.
 • Mae gan Lywodraeth Cymru dri chyhoeddiad o’r enw: (1) Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru; (2) Llawlyfr o Arferion Da ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig a (3) Anghenion Addysgol Arbennig: Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc y gall fod ganddynt anghenion addysgol arbennig. Mae’r rhain ar gael o Ganolfan Gyhoeddiadau Cynulliad Cymru ar 02920 823683 neu e-bost: assembly-publications@wales.gsi.gov.uk
 • Mae Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni pob Awdurdod Lleol yn rhoi cymorth a chyngor i deuluoedd plant a phobl ifanc sydd ag anableddau a/neu Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Yn gyntaf gall Tîm Partneriaeth Rhieni eich Awdurdod Lleol:

 • Wrando a thrafod eich pryderon
 • Helpu teuluoedd i ddeall eu hawliau a sut mae gweithio mewn partneriaeth ag eraill
 • Helpu teuluoedd i gyfathrebu eu barn yn ysgrifenedig neu wyneb yn wyneb
 • Helpu plant a phobl ifanc i fynegi eu barn a sicrhau y clywir eu lleisiau
 • Helpu teuluoedd i baratoi ar gyfer cyfarfodydd, ymweliadau ysgol a thrafodaethau gyda gweithwyr proffesiynol
 • Cynnig cymorth a chynrychiolaeth mewn cyfarfodydd.

“Beth os fyddaf wedi gwneud hyn i gyd ac yn dal i fod yn anfodlon?”

Gallwch ffonio Tîm Partneriaeth Rhieni yr Awdurdod Lleol am gyngor ar beth i’w wneud nesaf. Dylent roi gwybodaeth ac arweiniad i chi am y cymorth a’r gefnogaeth y gall ysgolion a lleoliadau eu cynnig yn rhesymol.

Gallwch wneud cwyn: Dylai prosbectws a pholisi Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol gynnwys gweithdrefnau cwyno ar gyfer rhieni.

Eich cam cyntaf wrth wneud cwyn ffurfiol am faterion yn yr ysgol ddylai fod cyflwyno’ch pryderon yn ysgrifenedig i’r pennaeth. Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb, ysgrifennwch at Gadeirydd y Llywodraethwyr.

“Rwy’n anghytuno â’r Awdurdod Lleol ynglŷn â chymorth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol”      

Ariennir pob lleoliad ac ysgol ar gyfer cefnogi plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Os oes gan eich plentyn anghenion cymhleth mae’r Awdurdod Lleol yn darparu adnoddau arbenigol. Gallai hyn gynnwys darpariaeth arbenigol (h.y. Ysgol Arbennig neu Ganolfan Adnoddau Dysgu neu leoliad rhan-amser mewn Canolfan Ddysgu). Mewn rhai achosion penodol, mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi allgymorth arbenigol a/neu gymorth unigol.

Gallwch ffonio’r Gwasanaeth Cynhwysiant i drafod eich pryderon – gweler wybodaeth eich ardal Leol isod am ragor o fanylion.

Pa Gymorth Arall y Gallaf ei Gael?

 • Mae gan Lywodraeth Cymru dri chyhoeddiad o’r enw: (1) Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru; (2) Llawlyfr Arferion Da ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig a (3) Anghenion Addysgol Arbennig: Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc y gall fod ganddynt anghenion addysgol arbennig. Mae’r rhain ar gael gan Ganolfan Gyhoeddiadau Cynulliad Cymru ar 02920 823 683 neu e-bost: assembly-publications@wales.gsi.gov.uk
 • Mae Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni pob Awdurdod Lleol yn rhoi cymorth a chyngor i deuluoedd plant a phobl ifanc sydd ag anableddau a/neu Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Yn gyntaf gall Tîm Partneriaeth Rhieni eich Awdurdod Lleol:

 • Wrando a thrafod eich pryderon
 • Helpu teuluoedd i ddeall eu hawliau a sut mae gweithio mewn partneriaeth ag eraill
 • Helpu teuluoedd i gyfathrebu eu barn yn ysgrifenedig neu wyneb yn wyneb
 • Helpu plant a phobl ifanc i fynegi eu barn a sicrhau y clywir eu lleisiau
 • Helpu teuluoedd i baratoi ar gyfer cyfarfodydd, ymweliadau ysgol a thrafodaethau gyda gweithwyr proffesiynol
 • Cynnig cymorth a chynrychiolaeth mewn cyfarfodydd.

“Rwy’n anghytuno â’m Hawdurdod Lleol ynglŷn â’m dewis o ysgol”.

 • Mae gan bob rhiant hawl cyfreithiol i fynegi ffafriaeth o ran yr ysgol yr hoffai i’w blentyn ei mynychu. Nid yw hyn yr un fath â chael hawl i ddewis ysgol. Os bydd gormod o blant am fynd i ysgol benodol, bydd rheolau ynglŷn â phwy sy’n cael blaenoriaeth am le. Efallai y cewch yr ysgol a ffafrir gennych, ond efallai na chewch.
 • Dylai apeliadau ynglŷn â dosraniad lleoedd ysgol gael eu cyfeirio at eich Awdurdod Lleol. Gall Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni eich Awdurdod Lleol roi cyngor defnyddiol a diduedd i chi.
 • Mae ACE yn elusen yn y DU sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth i rieni a gofalwyr am amrywiaeth eang o faterion ysgol. Mae ganddi wefan gyda llawer o wybodaeth yn www.ace-ed.org.uk a llinell gyngor ar 0808 800 5793. Mae ganddynt lyfryn rhad ac am ddim am ymgeisio am le mewn ysgol.
 • Mae IPSEA yn elusen genedlaethol sy’n rhoi cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim i deuluoedd plant sydd ag anghenion addysgol arbennig. Rhoir pob cyngor gan wirfoddolwyr a hyfforddwyd. Mae ganddynt wefan www.ipsea.org.uk a Llinell Gyngor ar 0800 018 4016.

“Rwy’n anghytuno ag ysgol fy mhlentyn ynglŷn â Gwahaniaethu ar sail Anabledd”.

Pwy sy’n Gallu fy Helpu i?

 • Gellir datrys llawer o broblemau’n anffurfiol drwy siarad â’r athrawon yn ysgol eich plentyn.
 • Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siwr eich bod wedi rhannu’ch pryderon.
 • Gallwch siarad â Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni eich Awdurdod Lleol am gyngor a chymorth diduedd.
 • Mae IPSEA yn elusen genedlaethol sy’n rhoi cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim i deuluoedd plant sydd ag anghenion addysgol arbennig. Rhoir pob cyngor gan wirfoddolwyr a hyfforddwyd. Mae ganddynt wefan www.ipsea.org.uk a Llinell Gyngor ar 0800 018 4016.

Beth petawn i wedi gwneud hyn i gyd ac yn dal i fod yn anfodlon?

Mewn rhai amgylchiadau, gallwch wneud cais i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) am wahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion. Mae gwybodaeth bellach a’r ffurflenni angenrheidiol ar gael yn www.sentw.gov.uk

Font Resize
Contrast